Maandelijks archief: december 2007

Vlaanderen schenkt, Stad Genk neemt!

Gemeentebegroting en belastingen, A. GHIJSENS en P. UMINSKI
Een energiefonds van 3,2 miljoen euro, of 50 euro per Genkenaar, dat is een heel concreet voorstel van PROgenk. “Op een moment dat iedereen het erover eens is dat de levenskosten, en in het bijzonder de energiekosten de gezinnen heel zwaar treffen, moet het stadsbestuur 6,4 miljoen extra middelen van Vlaanderen delen met de bewoners.

Lokaal Pact: Op 30 november besliste de Vlaamse Regering om een lokaal pact aan te gaan met de gemeenten. De Vlaamse Regering engageert zich om in 2008 eenmalig voor 612 miljoen euro schulden over te nemen. De volgende jaren wordt nog eens 108 miljoen euro over de gemeenten verdeeld.

Voor Genk betekent dit lokaal pact een heel mooi financieel geschenk: 6,4 miljoen euro schuldenovername

278.370 euro extra middelen in 2008
462.094 euro extra middelen in 2009
462.094 euro extra middelen in 2010
In het totaal betekent dit 7.505.518 euro voor Genk.

Gemeentelijke belastingen:

Het lokaal pact is niet vrijblijvend voor de gemeenten. De Vlaamse Regering vraagt de volgende engagementen.
Het op macroniveau niet aangroeien van de schuld in 2008 en minstens een bevriezing van de belastingdruk in 2009.
Het niet meer aanrekenen van forfaitaire huisvuilbelastingen of equivalenten en het niet meer opleggen van nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen. Het niet meer heffen van belastingen op personeel en op kantoren. Het voeren van een bedrijfsvriendelijker fiscaliteit.
Het Genkse stadsbestuur heeft in een bijzondere zitting van het Schepencollege op 8 december beslist om de gemeentelijke forfaitaire afvalbelasting vna 62,00 euro per gezin af te schaffen. PROgenk pleit al jaren voor de afschaffing van deze onrechtvaardige belasting, die geen rekening houdt met de financiële draagkracht van gezinnen. Deze beslissing levert alle Genkse gezinnen 62 euro op. Op het eerste zicht heeft het lokaal pact dus ook fiscaal voordelige gevolgen voor de Genkenaren. Het Schepencollege nam echter nog een aantal beslissingen:

-Verhoging van de prijs van de huisvuilzakken. Vanaf 1 januari zullen de grijze huisvuilzakken voor restafval 1 euro per stuk gaan kosten, tegenover 0,37 euro in. Voor een gemiddeld gezin (4 personen), dat ongeveer 20 huisvuilzakken per jaar gebruikt, betekent dit op jaarbasis een meeruitgave van 12,60 euro.

-Verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De Genkenaar zal vanaf 2008 1.190 ‘opcentiemen’ op de onroerende voorheffing (grondbelasting) betalen, tegenover 1.100 in 2007.

Voor een modaal gezin met een eigen woning met een kadastraal inkomen (KI) van 750,00euro betekent deze verhoging een extra belasting van 24,5 euro, zo berekende Patrick UMINSKI.

Voor de stad betekent dit in 2008 een meerinkomst van 2.027.700 euro! De afschaffing van de huisvuilbelasting kost de stadskas 1.543.000 euro. Dit verlies wordt dus ruimschoots gecompenseerd door de verhoging van de onroerende voorheffing (2.027.700 euro). Resultaat: + 484.700 euro.

Contract met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW).

De stad Genk ontvangt van de VMW een jaarlijks bedrag voor het gebruik van het stedelijk rioleringsstelsel (bijdrage voor opvang en transport van afvalwater).

De tarieven worden drastisch verhoogd (/m3).
0-6000 m3 /jaar
van 0,60 euro/m3 in 2007
naar 1,08 euro/m3 in 2008

6001-60.000 m3 /jaar
van 0,30 euro/m3 in 2007
naar 0,54 euro/m3 in 2008

> 60.000 m3 /jaar
van 0,15 euro/m3 in 2007
naar 0,27 euro/m3 in 2008

Dit betekent voor een modaal gezin een extra vergoeding van ± 45,00 euro per jaar betekent!

De rekening voor de Genkse gezinnen is:
– 62,00 euro afvalbelasting
+ 12,60 euro huisvuilzakken
+ 24,50 euro Onroerende Voorheffing
+ 45,00 euro afvalwater
Saldo: + 20,10 euro/gezin

De afschaffing van de afvalbelasting wordt dus volledig ongedaan gemaakt met de verhoging van andere belastingen en lasten!

Wat de CD&V/NV-A met de ene hand geeft, neemt ze, met een ruime surplus, terug met de andere hand!
Deze slinkse belasting verhoging staat in schril contrast met de zeer ruime extra middelen, die de stad Genk ontvangt van Vlaanderen (+7,4 miljoen euro).

PROgenk wil dat de extra Vlaamse middelen ten goede komen aan de stad én aan alle Genkenaren. Daarom willen wij dat de helft van de 6,4 miljoen euro (=100 euro/inwoner) rechtstreeks ten goede komt aan de Genkenaren. Een ENERGIEFONDS moet de Genkenaren helpen om hun energiefactuur (mazout, electriciteit, aardgas) te betalen. Met een energiecheque van 50 euro per gezinslid. PROgenk vindt dat in de winter niemand kou mag leiden.

En nog belastingverhogingen!
In de marge van de ‘grote’ belastingreglementen heeft de CD&V/NV-A ook beslist om voor kopies van enkele administratieve stukken de kosten voor de Genkenaren te verlagen: administratieve gegevens over percelen, waarvoor geen landmetersverslag wordt gevraagd, verlagen sterk in prijs:

Percelen < 1ha: 50,00 euro i.p.v. 100,00 euro
Percelen > 1 ha: 75,00 euro i.p.v. 150,00 euro

Voor perceelsgegevens met landmetersverslag stijgen de kosten dan weer: 400,00 euro i.p.v. 325,00 euro!
De prijs voor uittrekstels uit bepaalde dossiers, die totnogtoe gratis waren, zullen vanaf 2008 betaald moeten worden:

Stedenbouwkundige uittreksels: van 0,00 naar 50,00 euro
Uittreksel planneregister: van 0,00 naar 25,00 euro
Uittreksel vergunningen: van 0,00 naar 25,00 euro
Trouwboekje: van 7,50 euro naar 15,00 euro

Advertentie

Prijs huisvuilzakken x3 in Genk!!

De CD&V/NV-A wil de prijs van de grijze afvalzakken verhogen van 0,37 euro tot 1,00 euro per stuk! Het Schepencollege heeft dit beslist en zal het aan de gemeenteraad voorstellen. Wij vinden dit in een tijd dat iedereen klaagt over de enorme stijging van het dagdagelijks levensonderhoud onverantwoord. Benzine, huisbrandolie of gas, voeding, elektriciteit, water, …alles wordt duurder. “Nu wil de CD&V/NV-A de afvalbelasting ook nog verhogen, onder het mom van het ‘selectief inzamelen’ te bevorderen. De Genkenaren sorteren reeds heel goed, onze containerparken zijn een groot succes, wij begrijpen deze beslissing niet.”

PROgenk pleit al jarenlang voor het afschaffen van de onrechtvaardige forfaitaire huisvuilbelasting van 62,00 euro per gezin. Deze belasting houdt immers geen rekening met het inkomen en ook niet met de hoeveelheid afval, die een gezin produceert.
“De prijs voor de huisvuilzakken (0,375 euro) was de enige bijsturing: wie veel afval produceert, verbruikt veel grijze huisvuilzakken en betaalt dus meer. Uit onderzoek blijkt dat de sociaal zwakkeren minder sorteren en dus meer restafval in de grijze zakken duwen. Zij zullen dus het sterkst getroffen worden door deze verdrievoudiging van de prijs voor de huisvuilzakken”, zeggen Armand GHIJSENS en Patrick UMINSKI.

“Het ogenblik is nochtans uiterst geschikt om de forfaitaire afvalbelasting af te schaffen. De Vlaamse regering wil de steden en gemeenten helpen bij het aflossen van de schulden door een bijzondere toelage van 100 euro per inwoner. Voor Genk betekent dit een enorm bedrag van 6,3 miljoen euro!!! Door de grote prestige projecten (stadsplein, C-Mine, sportcentrum, …) is de schuldpositie van Genk op korte tijd sterk verslechterd”, zegt Armand GHIJSENS. “In 2003 ging 9,46% van de totale uitgaven van de stad naar ‘schulduitgaven’. Vanaf 2004 werd een stijgende lijn ingezet. In 2008 bereiken de schulduitgaven de drempel van 12%. Dit wil zeggen dat 1 euro op 8 moet dienen om schulden af te betalen.”
De Vlaamse Regering verbindt sterke voorwaarden aan de bijzondere toelage: geen belastingverhogingen in 2009 én ‘afschaffen van de forfaitaire belastingen’. De afvalbelasting brengt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro op.
“Wij pleiten ervoor om resoluut te kiezen voor de afschaffing van de afvalbelasting én om de huidige prijs voor de afvalzakken niet te verhogen. Als we dit niet doen laten we 6,3 miljoen euro, of de opbrengst van 4 jaren afvalbelasting aan de Genkenaren voorbij gaan. We kunnen onze schuld (9,4 miljoen euro) drastisch afbouwen, zodat we naast de prestige projecten ook weer echt kunnen investeren in de leefbaarheid van de wijken” besluiten Armand GHIJSENS en Patrick UMINSKI.

Begrijppe wie kan

Nauwelijks twee maand geleden nam Architect Olaerts -omwille van medische reden- ontslag als verantwoordelijke arrchitect-projectbeheerder van het Welzijnscampus. Hierdoor moest de Stad noodgedwongen op zoek gaan naar een ander projectbeheerder, die dan ook de volledige verantwoordelijkheid van de eerder aangestelde Architectenburo overnam. Het aanstellen door de Stad van een nieuw projectbeheerder kost de Genkse bevolking €350.000 extra aan erelonen.
Onze verwondering was dan ook heel groot toen we vernamen dat Architectenburo Olaerts bvba een nieuwe opdracht krijgt toegewezen van de Stad voor het herinrichten van het Stadhuis waarbij de totale kostprijs rond € 1.000.000,00 ligt. Is de heer Olaerts op wonderbaarlijke wijze genezen? Wij hopen het voor hem! Op de gemeenteraad zei de CD&V meederheid dat de architect omwille van ‘de lange duur van de opdracht van de Welzijnscampus, en de 10-jarige aansprakelijkheid’ ontslag nam. Welke is nu de echte reden?
Begrijpe wie kan?

%d bloggers liken dit: