Maandelijks archief: oktober 2009

tussenkomst gemeenteraad 15 oktober 2009

Agendapunt 08.    Intergemeentelijke samenwerkingsverband Interelectra.
Vraagstelling : Als raadslid beleeft men Interelectra abstract. Ondanks het feit dat Interelectra een belangrijke inkomstenbron is voor onze gemeente. Vandaar onze vraag om het mogelijk te maken hierbij eens stil te staan bij een volgende commissie. Waarom niet eens deskundige van Interelectra uitnodigen op een commissie voor enige toelichting?

Voorbeeldvragen kunnen zijn :

bv. wat kost ons als stad de openbare verlichting? Wat zijn trekkingsrechten?
Bv. Hoeveel Genkenaren zijn nog niet aansluitbaar op het gasnet? Welke werken worden voorzien voor volgend jaar?
Bv. Telenet neemt de tv-klanten over van Infrax. Welk zijn de gevolgen voor de klanten?
Bv. Infrax- riolering. Wie doet wat precies?

Verder ben ik er zeker van dat binnen deze raad nog een aantal vragen leven.

Agendapunt 09. Stationsbuurt veiliger maken door camerabewaking.Het voorstel tot statutenwijzing van InterMedia impliceert de oprichting en de toelating van het gebruik van LIPIS diensten. LIPIS diensten houden ondermeer in dat de gemeentelijke telefoonlijnen, meer bepaald de binnenlijnen, via ons eigen kabeldistributienetwerk kan verlopen, waardoor de telecomfactuur voor de Steden en gemeenten gaan kunnen dalen.

Als partij zijn wij absoluut voorstander voor het oprichten van deze extra service die InterMedia zal kunnen aanbieden aan zijn aangesloten steden en gemeenten. Daarenboven zijn wij er zeker van dat er in de toekomst nog meer toepassingen kunnen gecreëerd worden ten dienst van onze gemeenten.

Vraagstelling :

Heeft de stad concrete plannen omtrent deze LIPIS diensten?

Voorstel :

PROgenk wil dat Stad Genk het voortouw neemt in deze dienst. Vandaar dat wij willen dat het stadsbestuur de haalbaarheid onderzoek om de stationsbuurt veiliger te maken, zeker na de recente berichtgeving hieromtrent, en dit door het plaatsen van camerabewaking. Immers camerabewaking is perfect mogelijk via deze LIPIS diensten.

 En als laatste willen wij het stadsbestuur vragen, nu we het toch over InterMedia hebben, ervoor te pleiten dat het basispakket ‘tv-kijken’ betaalbaar blijft en niet als een luxe-produkt mag worden beschouwd. Nu niet en ook niet in de toekomst.

Toegevoegde agendapunten GR 15-10-09

1°Brug Noordlaan.

Uit veiligheidsoverwegingen,elektrocutiegevaar, heeft de NMBS1,5jaar geleden een aantal houten platen voorzien op de brug aan de Noordlaan. Dit zou slechts een tijdelijke maatregel zijn. Wat is de stand van zaken in dit dossier?

De burgemeester antwoordt:

In het verleden werd hier over reeds een brief aan de NMBS bezorgd. Er wordt een nieuwe herinneringsbrief verzonden.

 2° Zwembad Boxbergheide.

 Kan de Stad voor een oplossing zorgen om de zichtbaarheid te verhogen zodat het mogelijk wordt omvanuit de wachtruimte op een degelijke manier naar het zwembadte kijken?De zichtbaar wordt beperktdoorhet feit dat het glas van de binnenraam als het ware fungeert als een spiegel waar men vanuit de wachtruimte moeilijk doorheen kan kijken. De zichtbaarheid verhogen, is tevens de veiligheid van de kinderen verhogen.

 De burgemeester antwoordt:

De zichtbaarheid van het glas tussen zwemhal en wachtlokaal wordt vooral beperkt bij sterke zoninval. Om de zichtbaarheid te verhogen, zouden we uiteraard het glas kunnen vervangen, maar gezien dit een eerste opmerking betreft na 32 jaar exploitatie van het zwembad, zal worden nagegaan of een maatregel moet worden genomen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: