Maandelijks archief: november 2011

Schriftelijke vragen aan het schepencollege (13 november 2011 – antwoord CBS 01 dec 2011 )

1- Buitenmuur C-mine :
onlangs stelde ik vast dat er 2 grote gaten (vandalisme?) aanwezig zijn in de unieke buitenmuur van C-Mine. En dit net tegenover de Aldi op de Wilde Kastanjelaan.
Vraag aan CBS: Kan men de bevoegde diensten hiervan op de hoogte brengen m.h.o.o. de herstelling aangezien deze beschadigingen deze unieke muur ontsieren.

Antwoord CBS :
De muur aan de Wildekanstanjelaan is aan restaurantie toe. Een architect werd hiervoor aangesteld op 08.09.2010. De ontstane gaten zijn waarschijnlijk het gevolg van veroudering. Er werden voor het materiaaltechnisch vooronderozek geen stenen uit de muur gehaald, er lagen immers voldoende losse stenen op de grond (zowel dekstenen als parement). Deze werden voor onderzoek meegenomen, de genormaliseerde kernen werden in het labo zelf uitgeboord.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan het restauratiedossier volledig afgewerkt worden. De procedure verloopt dan als volgt :

 • het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd
 • tevens wordt het dossier bij Onroerend Erfgoed / cel industrieel erfgoed ingediend voor pre-advies
 • op basis van beide adviezen wordt het dossier in voorkomend geval aangepast of aangevuld
 • het definitieve dossier wordt voorgelegd
 • het defintieve restauratiedossier wordt ingediend bij Onroerend Erfgoed Limburg
 • Onroerend Erfgoed Limburg controleert het dossier op conformiteit en stuurt het dan door naar Brussel
 • Het wordt ingeschreven op de wachtlijst, in dit geval die van 2013 (de lijst wordt telkens afgesloten september)
 • de werken kunnen ondertussen indien gewenst al aanbesteed worden, maar nog niet toegewezen
 • de premie wordt toegekend in 2013, dan pas kunnen de werken toegewezen worden en uitgevoerd worden.
 • Conclusie : de renovatie van deze buitenmuur kan nog 2 jaar op zich laten wachten!

  2 – Nieuw zebrapaden Noordlaan – hinderlijk parkeren

  Uit vele reacties blijkt dat men de aanleg van de nieuwe zebrapaden, met accentverlichting, aan de Noordlaan als positief ervaart en dat de investering die hier gedaan werd de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komt.
  Echter :
  1- regelmatig komt de opmerking terug dat men op sommige van deze nieuwe zebrapaden tot aan het zebrapad kan parkeren. Dit kan de zichtbaarheid van een voetganger die wil gaan oversteken belemmeren.
  2- een bijkomend probleem ivm zichtbaarheid is dat, indien er een auto geparkeerd staat thv Noordlaan nr. 112, deze beperkt wordt voor de automobilist die vanuit de Dwarsstraat de Noordlaan wil oprijden en links (richting Zonhoven) wil afslaan. (Zie bijgevoegd plannetje) Men heeft dan geen goed zicht op het verkeer dat uit de richting van Casa papa Giovanni komt.

  Vraag aan CBS : ik meen te weten dat men tot 5m of 6m voor en na een zebrapad niet mag parkeren. Indien men deze wettelijke verkeersbepaling hier toepast dan zijn beide problemen opgelost. Kan men dit laten onderzoeken?

  Antwoord CBS :
  Volgens de wegcode mag er geparkeerd worden op de plaats, aangeduid op het overgemaakt plannetje. Het betreft hier een aangelegde vrijliggende parkeerstrook. Over de ganse lengte van de Noordlaan is dit trouwens het geval. Het is volgens de wegcode “verboden een voertuig te parkeren op de rijbaan op minder dan 5meter voor de oversteekplaats voor voetgangers”. Dat is hier dus niet van toepassing.
  Dat neemt niet weg dat de bestaande toestand gevaarlijk kan zijn. Het probleem zal asap ter plaatse onderzocht worden door onze Technische Werkgroep Mobiliteit (TW). Mogelijk kunnen een strookje parkeerverbod, arceringen en/of anti-parkeerpaaltjes soelaas bieden.

  Conclusie : het zicht wordt voor de uitrijdende automobilist die de wijk (Winterslag 2) verlaat via de Dwarsstraat, en de Noordlaan dient op te rijden, verbeterd! Een ingreep die verkeersveiligheid rond dit kruispunt(Dwarsstraat X Noordlaan) zal vergroten!

  3- Snelheidsmeting en snelheidsremmende maatregelingen dringen zich op in de Boxbergstraat.

  In de nacht van 13 nov. is er een zwaar ongeval gebeurd op de Boxbergstraat in Boxbergheide. Overdreven snelheid is zeker één van de redenen gezien de ravage dat is aangericht op deze straat. De wagen belandde zowaar in de voortuin van een omwonende.

  De Boxbergstraat is een drukke straat die recent is heraangelegd en zelfs iets smaller gemaakt is om de snelheid ‘van de straat’ te halen. Echter gezien de bijna ‘kaarsrechte’ ligging nodigt deze straat uit tot overdreven snelheid. Zeker ’s nachts, aldus een omwonende.

  Vraag aan CBS : vandaar dat ik het stadsbestuur wil vragen om hier een meting te plaatsen. Deze snelheidsmeting bestaat eruit om enerzijds het aantal wagens te tellen (drukte) dat van deze straat gebruik maakt en anderzijds dient ook de snelheid gemeten te worden van deze voorbijrijdende auto’s. Uit analyse van deze metingen zal moeten nagegaan worden of hier snelheidsremmende ingrepen wenselijk zijn. Omwonenden twijfelen hier niet aan. En dit ter voorkoming van erger!

  Antwoord CBS :
  Van 27.10.11 t/m 08.11 werden er preventieve snelheidsmetingen uitgevoerd met onze radar. Uit het onderzoek blijkt dat de snelheidsbeperking 50km/u goed nageleefd wordt. De gemiddelde snelheid komt zelfs wat lager uit op 47km/u. Er dringen zich dan ook volgens ons geen bijkomende snelheidsremmende maatregelen op. Waarschijnlijk creëren enkele hardrijders een subjectief onveiligheidsgevoel bij sommige bewoners.
  De verkeerscommissie is bij dergelijke meetresultaten van oordeel dat de beschikbare middelen van de stad en politie best ingezet worden op plaatsen waar wel problemen worden vastgesteld.

  Conclusie : de vraag is natuurlijk wanneer deze snelheidscontroles werden uitgevoerd? Overdag? Terwijl het probleem zich vooral ’s nachts blijkt voor te doen!

  Advertentie

  Nieuwe promotour schepencollege kost Genkenaar €48.000!!

  de nieuwe promotour 2011/2012 van het schepencollege kost de Genkenaar €48.000 en wordt een structurele (jaarlijkse) kost, blijkt! En dan te bedenken dat een aantal jaren geleden ons voorstel om het bedrag (€49,58) van de ong. 550 mantelzorgers die Genk rijk is lichtjes te verhogen en te koppelen aan de gezondheidsindex! Uit waardering, een schouderklopje voor hun onbaatzuchtige inzet. De meerderheid ging h…ier niet op in omdat … dit anders een extra structurele vaste kost van €4.000 per maand zou worden! Deze NEEN van de meerderheid sneed door merg en been en zal mij altijd bijblijven! Een klein rekensommetje leert ons dat met het bedrag van deze promotour, €48.000 : €4.000 = onze mantelzorgers 12 MAANDEN zouden kunnen genieten van de door ons voorgestelde verhoging van hun mantelzorgtoelage! Volgende maand opnieuw voorleggen op de raad!
  Cijfers en info : http://www.genk.be/content/content/record.php?ID=1286

  Bijkomende agendapunten toegevoegd gemeenteraad 17 nov 2011

  12 ) Vraag aan het stadsbestuur om een verhoogde controle van fout geparkeerde vrachtwagens.

  Werknemers die met de fiets naar hun werk gaan in de buurt van de Eikelaarstraat/Slingerweg (Genk-Zuid Linkeroever) stellen regelmatig vast dat chauffeurs hun vrachtwagens parkeren, zelfs overnachten, op fietspaden waardoor zij regelmatig dienen uit te wijken en op de rijweg dienen verder te fietsen.

  Ter voorkoming van (ernstige) ongelukken vragen wij het volgende :
  • Dat wij als stad dmv van een (nieuw?) verkeersbord duidelijk maakt dat er op de fietspaden absoluut niet mag geparkeerd worden. (zie bijgevoegd voorbeeld uit Nederland)
  • Vrachtwagens mogen in dit gebied max. 50km/uur rijden! Doch in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Vandaar onze vraag om een inventaris te maken en eventueel een aantal bijkomende verkeersborden (max. snelheid 50km/uur – bord C43 ) bij te plaatsen en dit over de gehele industriegebied (Genk Zuid Rechter- en Linkeroever).
  • Plaatsen van bijkomende verkeersborden (D7) ter aanduiding van de fietspaden.
  • Welk is de stavaza ivm het parkeerverbod voor vrachtwagens in de wijken (cfr. vraag PROgenk gemeenteraad 15 maart 2007)

  13 ) Verbetering onveiligheidsgevoel stationsomgeving Genk.
  Uit een enquête afgenomen bij de bezoekers van het station tijdens de maanden november/december 2010 blijkt dat verschillende factoren (*) bijdragen tot een verhoogd onveiligheidsgevoel.
  Eén van de belangrijkste reden om zich onveilig te voelen aan het station is het fenomeen van hangjongeren (82% van de respondenten gaf dit als antwoord).
  Vandaag de dag zijn we precies een jaar verder.

  • Zijn hier intussen met de politie afspraken over gemaakt? Welke zijn de resultaten ivm de problematiek van deze hangjongeren?
  • Werd deze enquête reeds besproken met de NMBS? Wat zijn de resultaten? Welk zijn de acties van de NMBS op korte termijn ivm de verbetering van de verlichting (ook een belangrijke reden tot het onveilig voelen) in en rond het station?
  • Zijn er acties mogelijk vanuit de stad die een deel van het onveiligheidsgevoel kunnen wegnemen van de stationbezoeker? (bijv. camerabewaking voorstel PROgenk 15 okt 2009)

  (*) daklozen, bedelaars, mensen oiv verdovende middelen, mensen oiv alcohol, wildplassers, onaangepast rijgedrag,vechtpartijen, vandalisme, graffiti, zwerfvuil, …

  14 ) Hoeveel betaald de Genkenaar aan de nieuwe wijktour van de burgemeester en schepenen? “U buurt, de Genkenaar betaalt”

  Recent hebben wij vernomen dat de meerderheid weer een nieuwe promotour organiseert. De motivatie van de eerste promotour (*) lezen we op pagina 178 van de beleidsnota 2010 “organiseren van een kennismaking en informatieronde in de Genkse wijken na aanstelling van de nieuwe burgemeester”. De bedoeling van de promotour is uitvoering te praten met de bewoners om te voelen wat er leeft in de wijken.
  Maar welk is de motivatie voor de tweede promotour?
  Denkt de meerderheid nu echt dat de problemen in de wijken anders zijn dan verleden jaar?
  Niet dus! Wij menen te veronderstellen dat deze meerderheid perfect op de hoogte is van wat er leeft in de wijken. Het project van onze uitdagers, “de Genks”, heeft de meerderheid een schat aan informatie opgeleverd. Doe daar iets mee!! Investeer hierin. Vandaar dat wij als fractie maar één besluit kunnen koppelen aan deze promotour, dit is een verkapte vorm van verkiezingspropaganda van de CD&V en dit op kosten van de Genkenaar. Eigenlijk komt het erop neer dat “de Genkenaren moeten betalen om te mogen participeren! Vandaar dat de slogan “U buurt, de Genkenaar betaalt” hier beter op zijn plaats is. Wij beschouwen deze promotour dan ook als een “partij-initiatief” en dient derhalve betaald te worden door de eigen partijmiddelen.

  En uiteindelijk rest ons de vraag “Wat kost deze nieuwe verkiezingsstunt – promotour 2011/2012 – de Genkenaar?”

  (*) Kostprijs promotour 2010/2011 = €45.000

  Snelheidsmeting en snelheidsremmende maatregelingen dringen zich op in de Boxbergstraat.

  Vannacht (13/11/11) is er een zwaar ongeval gebeurd op de Boxbergstraat in Boxbergheide. Overdreven snelheid is zeker één van de redenen gezien de ravage dat is aangericht op deze straat. De wagen belandde zowaar in de voortuin van een omwonende.

  De Boxbergstraat is een drukke straat die recent is heraangelegd en zelfs iets smaller gemaakt is om de snelheid ‘van de straat’ te halen. Echter gezien de bijna ‘kaarsrechte’ ligging nodigt deze straat uit tot overdreven snelheid. Zeker ’s nachts, aldus een omwonende. Vandaar dat ik er bij het stadsbestuur zal op aandringen om hier een meting te plaatsen. Deze snelheidsmeting bestaat eruit om enerzijds het aantal wagens te tellen (drukte) dat over deze straat rijdt en anderzijds registreert de meting ook de snelheid waarmee dit gebeurd.

  Uit analyse van deze metingen zal moeten nagegaan worden of hier snelheidsremmende ingrepen nodig zijn. Omwonenden twijfelen hier niet aan. En dit ter voorkoming van erger!

  %d bloggers liken dit: