Gemeenteraad 15 dec. 2011 : Recht van opstal windmolens via opstalrecht

PROgenk is tevreden dat de meerderheid ons voor een deel tegemoet komt, aan onze vraag tijdens de gemeenteraad van 20 oktober ll waarbij wij vragen dat de stad zich een actievere rol dient aan te meten met name wat betreft windenergie.
Het voorliggend bestek “plaatsen van windturbines via opstalrecht” is een eerste goede aanzet. Echter vinden wij dat het derde (3de) gunningscriterium (participatiemogelijkheden voor burgers) zwaarder zou moeten kunnen doorwegen in de eindbeoordeling en dus worden voorzien een hogere gewicht/een hogere score.
Want stel dat een toekomstig exploitant ‘zwaar’ inzet op de gunningscriteria t.v.v. de stad dan lijkt ons de gunningscriterium t.v.v. de burger eerder marginaal door te wegen in de eindbeoordeling.

M.a.w. positief dat wij als stad via dit bestek de markt gaan bevragen en actief opzoek gaan naar opportuniteiten, doch onthouding omwille van de te lage score “participatiemogelijkheden voor de burger”.

Bovendien vragen wij aan het college eens van nader bij te bekijken hoe het komt dat het voor onze stad financieel veel interessanter is om enkel een recht van opstal af te sluiten eerder dan financieel te participeren in een dergelijk project!

Advertentie

Schriftelijke vragen aan het schepencollege (13 november 2011 – antwoord CBS 01 dec 2011 )

1- Buitenmuur C-mine :
onlangs stelde ik vast dat er 2 grote gaten (vandalisme?) aanwezig zijn in de unieke buitenmuur van C-Mine. En dit net tegenover de Aldi op de Wilde Kastanjelaan.
Vraag aan CBS: Kan men de bevoegde diensten hiervan op de hoogte brengen m.h.o.o. de herstelling aangezien deze beschadigingen deze unieke muur ontsieren.

Antwoord CBS :
De muur aan de Wildekanstanjelaan is aan restaurantie toe. Een architect werd hiervoor aangesteld op 08.09.2010. De ontstane gaten zijn waarschijnlijk het gevolg van veroudering. Er werden voor het materiaaltechnisch vooronderozek geen stenen uit de muur gehaald, er lagen immers voldoende losse stenen op de grond (zowel dekstenen als parement). Deze werden voor onderzoek meegenomen, de genormaliseerde kernen werden in het labo zelf uitgeboord.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan het restauratiedossier volledig afgewerkt worden. De procedure verloopt dan als volgt :

 • het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd
 • tevens wordt het dossier bij Onroerend Erfgoed / cel industrieel erfgoed ingediend voor pre-advies
 • op basis van beide adviezen wordt het dossier in voorkomend geval aangepast of aangevuld
 • het definitieve dossier wordt voorgelegd
 • het defintieve restauratiedossier wordt ingediend bij Onroerend Erfgoed Limburg
 • Onroerend Erfgoed Limburg controleert het dossier op conformiteit en stuurt het dan door naar Brussel
 • Het wordt ingeschreven op de wachtlijst, in dit geval die van 2013 (de lijst wordt telkens afgesloten september)
 • de werken kunnen ondertussen indien gewenst al aanbesteed worden, maar nog niet toegewezen
 • de premie wordt toegekend in 2013, dan pas kunnen de werken toegewezen worden en uitgevoerd worden.
 • Conclusie : de renovatie van deze buitenmuur kan nog 2 jaar op zich laten wachten!

  2 – Nieuw zebrapaden Noordlaan – hinderlijk parkeren

  Uit vele reacties blijkt dat men de aanleg van de nieuwe zebrapaden, met accentverlichting, aan de Noordlaan als positief ervaart en dat de investering die hier gedaan werd de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komt.
  Echter :
  1- regelmatig komt de opmerking terug dat men op sommige van deze nieuwe zebrapaden tot aan het zebrapad kan parkeren. Dit kan de zichtbaarheid van een voetganger die wil gaan oversteken belemmeren.
  2- een bijkomend probleem ivm zichtbaarheid is dat, indien er een auto geparkeerd staat thv Noordlaan nr. 112, deze beperkt wordt voor de automobilist die vanuit de Dwarsstraat de Noordlaan wil oprijden en links (richting Zonhoven) wil afslaan. (Zie bijgevoegd plannetje) Men heeft dan geen goed zicht op het verkeer dat uit de richting van Casa papa Giovanni komt.

  Vraag aan CBS : ik meen te weten dat men tot 5m of 6m voor en na een zebrapad niet mag parkeren. Indien men deze wettelijke verkeersbepaling hier toepast dan zijn beide problemen opgelost. Kan men dit laten onderzoeken?

  Antwoord CBS :
  Volgens de wegcode mag er geparkeerd worden op de plaats, aangeduid op het overgemaakt plannetje. Het betreft hier een aangelegde vrijliggende parkeerstrook. Over de ganse lengte van de Noordlaan is dit trouwens het geval. Het is volgens de wegcode “verboden een voertuig te parkeren op de rijbaan op minder dan 5meter voor de oversteekplaats voor voetgangers”. Dat is hier dus niet van toepassing.
  Dat neemt niet weg dat de bestaande toestand gevaarlijk kan zijn. Het probleem zal asap ter plaatse onderzocht worden door onze Technische Werkgroep Mobiliteit (TW). Mogelijk kunnen een strookje parkeerverbod, arceringen en/of anti-parkeerpaaltjes soelaas bieden.

  Conclusie : het zicht wordt voor de uitrijdende automobilist die de wijk (Winterslag 2) verlaat via de Dwarsstraat, en de Noordlaan dient op te rijden, verbeterd! Een ingreep die verkeersveiligheid rond dit kruispunt(Dwarsstraat X Noordlaan) zal vergroten!

  3- Snelheidsmeting en snelheidsremmende maatregelingen dringen zich op in de Boxbergstraat.

  In de nacht van 13 nov. is er een zwaar ongeval gebeurd op de Boxbergstraat in Boxbergheide. Overdreven snelheid is zeker één van de redenen gezien de ravage dat is aangericht op deze straat. De wagen belandde zowaar in de voortuin van een omwonende.

  De Boxbergstraat is een drukke straat die recent is heraangelegd en zelfs iets smaller gemaakt is om de snelheid ‘van de straat’ te halen. Echter gezien de bijna ‘kaarsrechte’ ligging nodigt deze straat uit tot overdreven snelheid. Zeker ’s nachts, aldus een omwonende.

  Vraag aan CBS : vandaar dat ik het stadsbestuur wil vragen om hier een meting te plaatsen. Deze snelheidsmeting bestaat eruit om enerzijds het aantal wagens te tellen (drukte) dat van deze straat gebruik maakt en anderzijds dient ook de snelheid gemeten te worden van deze voorbijrijdende auto’s. Uit analyse van deze metingen zal moeten nagegaan worden of hier snelheidsremmende ingrepen wenselijk zijn. Omwonenden twijfelen hier niet aan. En dit ter voorkoming van erger!

  Antwoord CBS :
  Van 27.10.11 t/m 08.11 werden er preventieve snelheidsmetingen uitgevoerd met onze radar. Uit het onderzoek blijkt dat de snelheidsbeperking 50km/u goed nageleefd wordt. De gemiddelde snelheid komt zelfs wat lager uit op 47km/u. Er dringen zich dan ook volgens ons geen bijkomende snelheidsremmende maatregelen op. Waarschijnlijk creëren enkele hardrijders een subjectief onveiligheidsgevoel bij sommige bewoners.
  De verkeerscommissie is bij dergelijke meetresultaten van oordeel dat de beschikbare middelen van de stad en politie best ingezet worden op plaatsen waar wel problemen worden vastgesteld.

  Conclusie : de vraag is natuurlijk wanneer deze snelheidscontroles werden uitgevoerd? Overdag? Terwijl het probleem zich vooral ’s nachts blijkt voor te doen!

  Nieuwe promotour schepencollege kost Genkenaar €48.000!!

  de nieuwe promotour 2011/2012 van het schepencollege kost de Genkenaar €48.000 en wordt een structurele (jaarlijkse) kost, blijkt! En dan te bedenken dat een aantal jaren geleden ons voorstel om het bedrag (€49,58) van de ong. 550 mantelzorgers die Genk rijk is lichtjes te verhogen en te koppelen aan de gezondheidsindex! Uit waardering, een schouderklopje voor hun onbaatzuchtige inzet. De meerderheid ging h…ier niet op in omdat … dit anders een extra structurele vaste kost van €4.000 per maand zou worden! Deze NEEN van de meerderheid sneed door merg en been en zal mij altijd bijblijven! Een klein rekensommetje leert ons dat met het bedrag van deze promotour, €48.000 : €4.000 = onze mantelzorgers 12 MAANDEN zouden kunnen genieten van de door ons voorgestelde verhoging van hun mantelzorgtoelage! Volgende maand opnieuw voorleggen op de raad!
  Cijfers en info : http://www.genk.be/content/content/record.php?ID=1286

  Bijkomende agendapunten toegevoegd gemeenteraad 17 nov 2011

  12 ) Vraag aan het stadsbestuur om een verhoogde controle van fout geparkeerde vrachtwagens.

  Werknemers die met de fiets naar hun werk gaan in de buurt van de Eikelaarstraat/Slingerweg (Genk-Zuid Linkeroever) stellen regelmatig vast dat chauffeurs hun vrachtwagens parkeren, zelfs overnachten, op fietspaden waardoor zij regelmatig dienen uit te wijken en op de rijweg dienen verder te fietsen.

  Ter voorkoming van (ernstige) ongelukken vragen wij het volgende :
  • Dat wij als stad dmv van een (nieuw?) verkeersbord duidelijk maakt dat er op de fietspaden absoluut niet mag geparkeerd worden. (zie bijgevoegd voorbeeld uit Nederland)
  • Vrachtwagens mogen in dit gebied max. 50km/uur rijden! Doch in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Vandaar onze vraag om een inventaris te maken en eventueel een aantal bijkomende verkeersborden (max. snelheid 50km/uur – bord C43 ) bij te plaatsen en dit over de gehele industriegebied (Genk Zuid Rechter- en Linkeroever).
  • Plaatsen van bijkomende verkeersborden (D7) ter aanduiding van de fietspaden.
  • Welk is de stavaza ivm het parkeerverbod voor vrachtwagens in de wijken (cfr. vraag PROgenk gemeenteraad 15 maart 2007)

  13 ) Verbetering onveiligheidsgevoel stationsomgeving Genk.
  Uit een enquête afgenomen bij de bezoekers van het station tijdens de maanden november/december 2010 blijkt dat verschillende factoren (*) bijdragen tot een verhoogd onveiligheidsgevoel.
  Eén van de belangrijkste reden om zich onveilig te voelen aan het station is het fenomeen van hangjongeren (82% van de respondenten gaf dit als antwoord).
  Vandaag de dag zijn we precies een jaar verder.

  • Zijn hier intussen met de politie afspraken over gemaakt? Welke zijn de resultaten ivm de problematiek van deze hangjongeren?
  • Werd deze enquête reeds besproken met de NMBS? Wat zijn de resultaten? Welk zijn de acties van de NMBS op korte termijn ivm de verbetering van de verlichting (ook een belangrijke reden tot het onveilig voelen) in en rond het station?
  • Zijn er acties mogelijk vanuit de stad die een deel van het onveiligheidsgevoel kunnen wegnemen van de stationbezoeker? (bijv. camerabewaking voorstel PROgenk 15 okt 2009)

  (*) daklozen, bedelaars, mensen oiv verdovende middelen, mensen oiv alcohol, wildplassers, onaangepast rijgedrag,vechtpartijen, vandalisme, graffiti, zwerfvuil, …

  14 ) Hoeveel betaald de Genkenaar aan de nieuwe wijktour van de burgemeester en schepenen? “U buurt, de Genkenaar betaalt”

  Recent hebben wij vernomen dat de meerderheid weer een nieuwe promotour organiseert. De motivatie van de eerste promotour (*) lezen we op pagina 178 van de beleidsnota 2010 “organiseren van een kennismaking en informatieronde in de Genkse wijken na aanstelling van de nieuwe burgemeester”. De bedoeling van de promotour is uitvoering te praten met de bewoners om te voelen wat er leeft in de wijken.
  Maar welk is de motivatie voor de tweede promotour?
  Denkt de meerderheid nu echt dat de problemen in de wijken anders zijn dan verleden jaar?
  Niet dus! Wij menen te veronderstellen dat deze meerderheid perfect op de hoogte is van wat er leeft in de wijken. Het project van onze uitdagers, “de Genks”, heeft de meerderheid een schat aan informatie opgeleverd. Doe daar iets mee!! Investeer hierin. Vandaar dat wij als fractie maar één besluit kunnen koppelen aan deze promotour, dit is een verkapte vorm van verkiezingspropaganda van de CD&V en dit op kosten van de Genkenaar. Eigenlijk komt het erop neer dat “de Genkenaren moeten betalen om te mogen participeren! Vandaar dat de slogan “U buurt, de Genkenaar betaalt” hier beter op zijn plaats is. Wij beschouwen deze promotour dan ook als een “partij-initiatief” en dient derhalve betaald te worden door de eigen partijmiddelen.

  En uiteindelijk rest ons de vraag “Wat kost deze nieuwe verkiezingsstunt – promotour 2011/2012 – de Genkenaar?”

  (*) Kostprijs promotour 2010/2011 = €45.000

  Snelheidsmeting en snelheidsremmende maatregelingen dringen zich op in de Boxbergstraat.

  Vannacht (13/11/11) is er een zwaar ongeval gebeurd op de Boxbergstraat in Boxbergheide. Overdreven snelheid is zeker één van de redenen gezien de ravage dat is aangericht op deze straat. De wagen belandde zowaar in de voortuin van een omwonende.

  De Boxbergstraat is een drukke straat die recent is heraangelegd en zelfs iets smaller gemaakt is om de snelheid ‘van de straat’ te halen. Echter gezien de bijna ‘kaarsrechte’ ligging nodigt deze straat uit tot overdreven snelheid. Zeker ’s nachts, aldus een omwonende. Vandaar dat ik er bij het stadsbestuur zal op aandringen om hier een meting te plaatsen. Deze snelheidsmeting bestaat eruit om enerzijds het aantal wagens te tellen (drukte) dat over deze straat rijdt en anderzijds registreert de meting ook de snelheid waarmee dit gebeurd.

  Uit analyse van deze metingen zal moeten nagegaan worden of hier snelheidsremmende ingrepen nodig zijn. Omwonenden twijfelen hier niet aan. En dit ter voorkoming van erger!

  Inkomsten uit parkeerboetes stad Genk stijgt met 22%!

  “De stad Genk inde in 2010 22% meer uit parkeerboetes dan het jaar voordien. Het parkeerbeleid lijkt steeds meer op een verkapte extra belasting.
  Het spijtig voorval aan basisschool “de Reinpad” waar ruim 100 parkeerboetes werden uitgeschreven tijdens het schoolfeest, illustreert een agressief parkeerbeleid.

  Dit aanvoelen wordt bevestigd als we de cijfers erbij halen. Immers het aantal parkeerboetes steeg in 2010 t.o.v. van 2009 met ruim 11%. Met name van 32.068 parkeerboetes in 2009 naar 36.038 parkeerboetes in 2010. Deze stijging van parkeerboetes doet de inkomsten uit parkeerboetes stijgen met 22%. Respectievelijk van €330.550 (2009) naar €404.795 (2010).

  Deze parkeerboetes zijn een verkapte vorm van belastingen waarbij de stad haar best doet om deze inkomsten op peil te houden. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Als we winkelen in het vernieuwde stadscentrum aantrekkelijker willen maken, en onze handelszaken echte levenskansen en groei willen bieden, moet het parkeerbeleid grondig herzien worden.
  “Daarom dringen wij aan bij het stadsbestuur om dringend acties ondernemen om een klantvriendelijker parkeerbeleid te voeren. Een eerste aanzet, is op onze vraag, reeds gegeven door het invoeren van het sms parkeren. Daar mag het echter niet bij blijven. Zo pleiten wij bijv. voor het bewonersparkeren, om het gratis Genker kwartiertje uit breiden naar een gratis Genker halfuurtje. Zo hebben de Genkenaren net dat ietsje meer tijd om even binnen te springen bij bijv. hun slager of krantenverkoper en lopen ze minder kans op een parkeerboete. Dit lijdt ongetwijfeld tot minder discussies aan de parkeerautomaat, minder boetes, een beter gevoel voor klanten en handelaars.”

  Als je naast de inkomsten uit de parkeerboetes (€404.795) ook de inkomsten (€700.000) optelt die de stad ophaalt aan de parkeerautomaten dan merk je algauw dat de stad de financiële ruimte heeft om een klantvriendelijker parkeerbeleid beleid te
  voeren, nu alleen nog de wil en de kracht om dit te doen.

  tsskomst gemeenteraad 30 juni 2011

  Agendapunt 43.
  Subsidie aan KRC GENK voor de aanleg van het kunstgrasveld, t.p. Stadionplein 5.

  PROgenk is pro Racing Genk!
  Wij willen nogmaals KRC feliciteren met het behalen van de kampioenstitel.
  Echter met de vraag van KRC aan het stadsbestuur om mee te participeren in de aanleg van het kunstgrasveld (tot. Kostprijs €600.000) hebben wij het als partij moeilijk mee.
  1° De betoelaging van €300.000 van de stad aan KRC wordt NIET gedragen door één of andere subsidiereglement van onze stad.

  Een subsidiereglement waarop men zich kan baseren is nochtans belangrijk voor ons anders ontstaat er willekeur.

  2° Heel wat vrijwilligers zetten zich dagelijks belangeloos in voor hun club of vereniging. Elk jaar is het voor vele verenigingen hard werken om te kunnen overleven. Denk maar aan de stijgende energiekosten, aan de consument die consuminderd, … Wij zijn ervan overtuigd dat een aantal clubs/verenigingen dit geld harder nodig hebben om te overleven. Bovendien is dit bedrag hoger dan de jaarlijkse betoelaging aan de Genkse jeugdvoetbal.
  Vandaar dat wij, ondanks het feit dat wij KRC een warm hart toedragen, niet akkoord kunnen gaan met deze betoelaging.

  Toegevoegd agendapunt nr. 9:

  Vraag m.b.t. verwijdering van beplanting in de Broederstraat.
  In 2007 is de Broederstraat, samen met de Havenlaan (Diepenbeek), heraangelegd geweest om het veiligere te maken voor voetgangers en fietsers.
  Maar wat zien we vandaag?
  De beplanting is over een lengte van 700meter volledig verwijderd. In de plaats groeit er nu onkruid. Door het verwijderen van deze beplanting is het zwaarder vervoer nu nog sneller geneigd om op de zachte berm tussen het fietspad en het wegdek te rijden. Immers het obstakel dat deze chauffeurs er enigszins van weerhield om niet op deze zachte berm te rijden is verwijderd.
   Gevolg : in deze zachte berm (tss fietspad en wegdek) zijn er nu kuilen aanwezig, wat gevaarlijk kan zijn voor nietsvermoedende fietsers. Bovendien ontstaan hier bij slecht weer heuse modderpoelen.
  Vragen :
  1) welk is het verkwanseld bedrag geweest om 700meter beplanting aan te leggen en weer te verwijderen?
  2) Om zo snel mogelijk de situatie ter plaatse in orde te brengen. Maw. de verschillende kuilen nivelleren en voor een duurzamere aanplanting zorgen. (zie Havenlaan, Diepenbeek)

  Zwembad van Boxbergheide krijgt na 34 jaar … een rolgordijn tegen invallend zonlicht.

  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ....

  Zowat ieder ouder kent het probleem van het invallend zonlicht in het zwembad van Boxbergheide.

  Je brengt als ouder je kind naar de zwemlessen en je blijft om de zwemvorderingen van je kind te volgen. Je begeeft je naar de daarvoor voorziene wachtruimte. Wat blijkt bij het minste zonlicht zie je bijna niets van wat er in het zwembad gebeurt. Immers de zichtbaarheid wordt beperkt door het feit dat het glas van de binnenraam, tss zwembad en wachtruimte, door invallend zonlicht als een spiegel fungeert. Vanuit de wachtruimte kan men nauwelijks doorheen deze spiegel kijken. Een ouder die zijn of haar kind(-eren) wil volgen moet als het ware met neus en voorhoofd tegen het raam aanschuren.

  Dit probleem alsook een mogelijke oplossing heb ik tijdens de gemeenteraad van oktober 2009 aangekaart. Onze ondertussen ere-burgemeester en schepen van Sport antwoordden toen dat ze gedurende het 32-jarig bestaan van het zwembad nooit enige opmerking hebben gekregen in die zin maar dat ze dit wel zouden bekijken. En kijk na nog eens bijna 2 jaar is er een oplossing gevonden. Verleden week heeft een firma in opdracht van de stad een rolgordijn gehangen om het invallende zonlicht buiten te houden. De reacties van de ouders zijn positief!

  Zichtbaarheid van de zebrapaden aan de Noordlaan dringend verhogen!


  In de eerste plaats wensen de mandatarissen van PROgenk hun blijk van medeleven te betuigen aan de familie van het dodelijk slachtoffer op het zebrapad aan de Noordlaan.

  PROgenk stelt vast dat hierover heel veel – en terecht – beroering bestaat onder de wijkbewoners van Winterslag . Temeer daar er zich in een tijdspanne van 1 week na het dodelijk ongeluk weer twee ongelukken met voetgangers hebben voor gedaan. Gelukkig kenden de laatste 2 ongelukken een minder tragische afloop.
  De roep van de wijkinwoners van Winterslag om op korte termijn maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker op de Noordlaan te verbeteren wordt steeds luider.

  Middenberm met voetgangersdetectie en automatisch aanspringende LED-verlichting

  Concreet :
  1. het aanleggen van 3 veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers :
  • aan de St-Eventiuskerk,
  • aan de Paro
  • tss de Paro en de St. Eventiuskerk. (zie bijgevoegd plannetje)

  2. elke oversteekplaats heeft een veilige middenberm.

  3. elke middenberm dient te worden uitgerust met duidelijke herkenbare accentverlichting (*). Ook dienen de nieuw aan te leggen zebrapaden te worden voorzien van LED-verlichting. Deze LED-verlichting wordt mee aangelegd in het wegdek (in de asfaltlaag) en dit over de breedte van het wegdek. Deze extra verlichting springt automatisch aan op het moment dat er zich iemand begeeft (voetgangersdetectie) aan het begin van het zebrapad. Deze knipperende LED’s alarmeren de automobilisten dat er een voetganger wenst over te steken. Daarenboven wordt er aan beide kanten van het zebrapad extra signalisatie geplaatst die ook begint te knipperen indien iemand wil oversteken. Dit alles om het zebrapad van op grotere afstand te doen waarnemen. Iets wat nu niet het geval is. Zeker niet bij donker en nat weer.
  Dit type van signalisatieverlichting werd in december 2009 geïntroduceerd door de Stad Gent en positief bevonden.
  Deze extra signalisatieverlichting kost 8000€ per zebrapad en kan bekostigd worden met het geld dat de Stad Genk heeft ontvangen uit het verkeersboetefonds. Dit bedrag bedroeg voor het jaar 2010 ong. 1 miljoen euro.

  (*) Accentverlichting : extra verlichtingspalen aan zebrapaden die aangesloten worden aan het openbaar verlichtingsnet (straatverlichting). Deze verlichting onderscheidt zich door een ander type lichtkleur uit te stralen. Zodoende krijgt het zebrapad een ander verlichtingskleur (accent) ’s avonds en valt hierdoor makkelijker op. Straatverlichting en zebrapadverlichting hebben immers een ander kleur.

  PROgenk schenkt burgemeester 10kg strooizout!

  Tsskomst gemeenteraad 15 dec. 2010

  Als bestuur wijzen wij de Genkenaar, net zoals andere steden trouwens , erop dat men verplicht is zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. In verschillende steden dreigt het stadsbestuur met een sanctie indien men hier geen gehoor aangeeft! Als partij willen wij de mensen op een andere manier aanmoedigen dit te doen. Wij stellen voor de Genkenaar 10kg strooizout te schenken. Op deze manier willen wij de mensen bewust maken dat het hun wettelijke taak is om zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Op deze manier promoot je dit en scherp je op een positieve manier de bewustwording aan bij onze inwoners. Wij zijn ervan overtuigd dat je op deze manier meer kunt bereiken bij de burger. Bijkomende effect is dat de mensen bij de eerste winterprik niet meteen moeten rennen naar de winkel om een zak strooizout. Want de gevolgen van een dergelijk ‘zoutrush’ zijn gekend!

  Hoe zouden wij dit kunnen organiseren?
  Volgens ons zou het perfect mogelijk kunnen zijn om de bedeling te organiseren in de periode van oktober tot maart! Dit zou dan kunnen via de technische dienst of via de brandweer. Of waarom niet via een aantal centrale plaatsen in de wijken. Echter onze suggestie is dit over te laten aan onze stadsdiensten om dit verder uit te werken.

  Is hier geld voor?
  (25.000 huisgezinnen x 10kg = 250.000kg=250ton x 50euro/ton= 12.500euro)

  Ieder Genks huisgezin 10kg strooizout schenken kost de stad … 12.500 euro! Maw dit initiatief kost ons als stad amper 50cent per huisgezin! Een bedrag dat zeker niet onoverkomelijk is aangezien het zout dat de burgemeester gebruikte tijdens zijn frietronde de Genkenaar veel meer heeft gekost. Weet u voor het bedrag dat de Genkenaar heeft betaald aan de frietronde van de burgemeester ieder Genks huisgezin … 30kg … strooizout zou hebben gehad van de stad.
  Nu vragen wij als oppositie, mss ligt hier wel het probleem, 12.500euro om te investeren in een betere veiligheid voor onze burgers. Is hier geld voor? Ja … want in de begroting van 2011 is 15.000euro geparkeerd in het geval België het WK van 2018 mee mag organiseren. Jammer genoeg is deze droom over en uit. Vandaar onze suggestie om dit geld te gebruiken.

  Is hier de politieke wil voor aanwezig?
  Beoordeel zelf de reactie van schepen Caglar op ons voorstel in een artikel op de website van ‘Het Nieuwsblad”.

  Hier haalt de schepen een drietal redenen aan om het niet te doen!
  1* omwille organisatorische redenen : hij stelt dat alle personeel tijdens de wintermaanden worden ingezet om sneeuw te ruimen. Echter ons voorstel is juist om de verdeling te spreiden over een aantal maanden. Daarenboven stelde de schepen in zijn commissie gisteren dat bij zeer koud maar sneeuwvrij weer men eigenlijk nog wat extra werkvolume aankan!

  2* dit voorstel kost handenvol geld : onze berekening van daarnet leert ons dat dit 12.500 euro kost. Als de schepen 12.500 euro omschrijft als ‘handenvol geld’, dan ben ik benieuwd naar zijn omschrijving voor een frietkraam die 45.000 euro kost?

  3* in datzelfde artikel is de schepen bang voor concurrentie met de handelaars.
  Hier wil ik de schepen geruststellen. Al de grote winkelketens of doe-het-zelf ketens zullen heus niet in faling gaan door dit initiatief. En mocht dat al zo zijn dat zijn er andere structurele problemen.

  Vragen

  • leden van het schepencollege, toon moed en herzie jullie beslissing en ga in op ons voorstel om vanaf volgend jaar ieder Genks huisgezin van 10kg strooizout te voorzien.
  • wil ik u, burgemeester, vragen om onze technische dienst op de hoogte te brengen van uw beslissing om scholen die erom vragen van strooizout te voorzien. En dit naar aanleiding van uw reactie op ons voorstel in Het Belang van Limburg (van 4 dec)! Ik krijg melding dat men op de technische dienst hier niets vanaf weet!
  • willen wij u vragen om onze zoutvoorraad aanzienlijk te verhogen. De winter moet nog beginnen en het strooizout is al op! Wij stellen dan ook voor om de nieuw op te richten loods (€ 2mio) op de technische dienst voldoende groot te bouwen zodat er extra opslagruimte gecreëerd wordt voor strooizout!

  Tenslotte burgemeester willen wij u als vroeg kerstgeschenk een zak strooizout aanbieden!

  Deze zak strooizout :

  • staat symbool voor het verhogen van onze voorraad strooizout. Zodat er ook nog strooizout is als de winter echt begint
  • staat symbool voor de Genkenaar die wel zijn stoep sneeuwvrij houdt. Wij willen via ons voorstel de Genkenaar aanmoedigen en tegelijk ook ondersteunen.
  • en tenslotte wensen wij u burgemeester en het schepencollege de komende wintermaanden een veilige wandeling langsheen onze voetpaden en dan gaat deze zak strooizout zeker van pas komen!

  %d bloggers liken dit: